Nom ter nascido ontem ; nom ser nada parvo

Vota neste item: